CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER 2010 PDF

CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER 2010 PDF

admin

April 19, 2021

De afkortingen zijn bijgewerkt tot de 13 de druk van deze Dictionary (). . Manufacturing CAM Customer Asset Management CAO Collectieve On Board COB Centrale Organisatie Beroepsgoederenvervoer COBOL . In the Company’s business. with a focus on emerging CLA Road Transport and Haulage (CAO Beroepsgoederenvervoer) year average to 17 CAO klein metal (maximum working experience by 40 hours per week) BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG (in Dutch).

Author: Bagore Volkis
Country: Mali
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 4 June 2011
Pages: 403
PDF File Size: 11.73 Mb
ePub File Size: 13.97 Mb
ISBN: 441-3-63708-509-1
Downloads: 39973
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yotaur

De tussenconclusie luidt dan aldus dat op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] en de hier bedoelde chauffeurs ingevolge de WAGA en artikel 2 lid 6 AAV, naast de in artikel 1 van de WAGA genoemde bepalingen uit het BW ook die uit de betreffende cao van toepassing zijn, die zien op de in dat zesde lid van ca 2 Beroepsgoededenvervoer genoemde onderwerpen, een en ander voor zover deze bepalingen meer bescherming bieden dan die uit de arbeidsovereenkomsten en het daarbij horende Poolse recht van de betreffende Poolse chauffeurs.

SupplierWebsite – Excel Invoice Upload. Hier kunnen geen garanties bij verleend worden. Dit arrest is gewezen door mrs. In artikel 8 van verordening nr. Naar het oordeel van het hof kan een dergelijke verklaring voor recht echter niet worden gegeven nu FNV louter ageert op grond van artikel 2 lid 6 Wet AVV in combinatie met artikel 3 lid 2 juncto lid 4 Wet AVV, waarin slechts een relatie wordt gelegd met de betreffende cao en niet met andere bepalingen van dwingendrechtelijke aard. Subsidiair vordert FNV een verklaring voor recht dat op de hiervoor genoemde arbeidsovereenkomsten artikel 46 van de algemeen verbindend verklaarde Cao voor uitzendkrachten van toepassing is.

Met de grieven 5 tot en met 9 stelt [appellante] de vraag aan de orde of op de rechtsverhouding tussen [Transport PL] enerzijds en de bij haar [appellante] gedetacheerde Poolse chauffeurs wel enige bepalingen van Nederlands recht van toepassing zijn, zoals de kantonrechter heeft aangenomen, en zo ja welke.

Voor die laatste situatie is in de stellingen van partijen geen aanknopingspunt te vinden.

Afkortingenlijst t

Het daarbij na te streven doel is uit het oogpunt van concurrentie ook niet onrechtmatig en vormt op zich ook geen misbruik van het identiteitsverschil tussen beide nauw gelieerde vennootschappen.

FNV en haar beroepsgoederenvrevoer lijden schade als gevolg van dit onrechtmatig handelen c.

Zij beroepsgoederenvervore daaraan een soortgelijke veroordeling als onder het primaire is gevorderd alsmede een in hoogte gelijke schadevergoeding. Artikel 8 van deze verordening bepaalt beroepsgofderenvervoer dat voor zover het op een individuele arbeidsovereenkomst toepasselijke recht niet door de partijen is gekozen, de overeenkomst wordt beheerst door het recht van het cai waar of, bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht.

  CLASSICAL AND NONCLASSICAL CARBOCATIONS PDF

Het gaat dan met name om het werven en selecteren in concernverband. Sage ERP X3 6. Veronderstellenderwijs aannemend dat in de inleenconstructie tussen [appellante] enerzijds en [Transport PL] anderzijds geen wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat in ieder geval in beginsel ook voor die periode s een verklaring voor recht zou kunnen worden afgegeven als door FNV verzocht.

Deze lijst is steeds in ontwikkeling en wordt zeker aangevuld.

Afkortingenlijst t.b.v. Supply Chain Management, Inkoop en Logistiek

Het hof merkt daarbij nog wel het volgende op. Gezien het feit dat het vakgebied rondom logistiek steeds meer grensoverschrijdend is werd gekozen voor de gewijzigde titel waarin ook beroespgoederenvervoer begrippen inkoop en supply chain management integraal zijn opgenomen.

Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd. Omstreeks is de lijst weer eens compleet herzien. Meets Lean Management James M.

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

Supply Chain Management, Inkoop en Logistiek Versie april Beroepsgoederenervoer werd mij als redacteur van het Handboek Logistiek gevraagd om een afkortingenlijst van inkoop- en logistieke begrippen op te stellen.

Exporters have a number of options to transport goods More information. In zoverre slaagt grief 3. BP, waarin de positie van een internationaal chauffeur aan de orde was in een situatie waarin eveneens een rechtskeuze was gemaakt. In zoverre kan het vonnis waarvan beroep op dat punt niet in stand blijven. Deze regelgeving brengt met zich mee dat [Transport PL] gehouden is de betreffende chauffeurs te belonen overeenkomstig de CAO Beroepsgoederenvervoer dan wel subsidiair de cao voor Uitzendkrachten.

Blijkens het voorgaande moet de verwijzende rechter het aanknopingscriterium van artikel 6, lid 2, sub a, van het verdrag van Rome van ruim uitleggen om vast te stellen of verzoeker in het hoofdgeding gewoonlijk zijn arbeid in een van de verdragsluitende staten verricht en om te bepalen welke van die staten dat is. Artikel 1 van de WAGA luidt als volgt: Immers, door de Poolse chauffeurs op basis van een lager loon te laten werken, kunnen Nederlandse chauffeurs daardoor hun baan verliezen.

Hoezeer er ook gebruik gemaakt is van zorgvuldige bronnen, ook co en bij het overnemen zijn er mogelijk vergissingen gemaakt.

De uitzonderingen genoemd in artikel 1 onder B de bedrijfstak-cao of bedrijven die bouwwerkzaamheden uitoefenen is niet van toepassing. System Category Enterprise Systems. De slotsom is dat de grieven gedeeltelijk slagen zij het dat die conclusie slechts leidt tot een in omvang beperkte vernietiging van beroe;sgoederenvervoer vonnis waarvan beroep 201 overwogen in rov.

Hierdoor wordt duidelijk welke afkortingen al gebruikt worden. Incoterms Exactly the same as CFR except beroepsgoederenvervoed the seller must in addition procure and pay for insurance for the buyer. Hiertoe moet de verwijzende rechter vanwege de aard van de arbeid in de sector van het internationale transport, als aan de orde in het hoofdgeding, zoals de advocaat-generaal in de punten 93 tot en met 96 van haar conclusie heeft gesuggereerd, rekening houden met alle elementen die de werkzaamheid van de werknemer kenmerken.

  EMMA MALERAS PDF

Verkeerd gebruik kan namelijk verwarring opleveren. Start display at page:.

Het Hof heeft zich eveneens door deze beginselen laten leiden in de uitlegging van de bevoegdheidsregels betreffende deze overeenkomsten, die zijn vastgelegd in het Executieverdrag. Page 1 Jane Barrett Research Director. FNV niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen als gevolg van het ontbreken van een belang.

Door haar handelen bevordert, zoal niet, bewerkstelligt [appellante] dat deze bepalingen niet worden nagekomen door [Transport PL], en zij schaadt daarmee direct het belang dat FNV als vereniging van werknemers heeft bij naleving van de verbindend verklaarde bepalingen van een cao.

In Polen [vestigingsplaats] is gevestigd de vennootschap naar Pools recht [Transport] Transport Sp z. Ongeacht artikel 3 kan de rechtskeuze van partijen in een arbeidsovereenkomst er niet toe leiden dat de werknemer de bescherming verliest welke hij geniet op grond van de dwingende bepalingen van het recht dat ingevolge het tweede lid van het onderhavige artikel bij gebreke van een rechtskeuze op hem van toepassing zou zijn.

Sync Sangwon Lee, Ph. Bij memorie van grieven heeft [appellante] tien grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd. Onrechtmatig handelen door [Transport PL] omdat zij niet de in artikel 1 WAGA genoemde bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek zou naleven, kan immers voor FNV als partij betrokken bij de cao waaraan zij haar bevoegdheid ontleend niet worden ingeroepen, nu zij immers niet ook de betreffende Poolse chauffeurs vertegenwoordigt of namens hen daartegen opkomt.

Uit diverse logistieke boeken werden de afkortingen verzameld en in de lijst opgenomen. Daaraan doet niet af dat in artikel 9 van de betreffende CAO staat bepaald dat bij de inleen van uitzendkrachten slechts gebruik kan worden gemaakt van uitzendbureaus die gecertificeerd zijn zoals betoogd in grief 7.

Call to Action FT: Die bepaling in de betreffende CAO artikel 2 lid 1 onder a luidt aldus: