HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

admin

January 3, 2021

Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Gashura Goltirr
Country: Jordan
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 7 September 2018
Pages: 69
PDF File Size: 18.90 Mb
ePub File Size: 18.23 Mb
ISBN: 522-4-86175-807-3
Downloads: 46828
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigagar

Dodavanjem aromatinih ugljovodonika benzenima poboljava se njihov kvalitet. Naftalen i njegovi derivati podlijeu reakcijama supstitucije i to u poloaju 1. Upotreba freona u aerosol-sprejnim kontejnerima je zabranjena u SADkrajem ih godina.

Benzen moe da adira i hlor, ali u prisustvu svjetlosti na povienoj temperaturi i dobija se heksahlorcikloheksan. Benzen moe da adira vodonik tek na pritisku od 10 MPa i temperaturi od C Ku prisustvu katalizatora, i to se na 1 mol benzena adiraju tri molekula vodonika. Zbog sloenosti svoje strukture, benzen uestvuje u reakcijama elektrofilne supstitucije, reakcijama adicije, kao i u reakcijama oksidacije derivata benzena.

Person International Edition, San Francisco. Hlorni radikali pretvaraju ozon u biatomni kiseoik.

Ugalj je kompaktna slojevita naslagana masa, porijeklom iz biljaka koje su bile izloene raspadanju pod visokim pritiscima i temperaturama. To jedinjenje je prvo dobilo naziv benzin ali je Liebig tvrdio da bi vie odgovarao naziv benzol gdje zavretak ol oznaava tekuinu.

Kao katalizator slui tekui kompleks aluminijumov hlorid-hlorovodonik-ugljovodonik, kroz koji se provodi smjesa etilena i benzenskih para. Pod tim uslovima vri se adicija 3 mola hlora i takve reakcije se nazivaju hidriranje benzena: Oni su izuzetno stabilni, inertni sastojci.

  LEONTOPITHECUS CHRYSOPYGUS PDF

Derivatl dobijene oduzimanjem vodonika od aromatiog jezgra nazvane su aril-grupama i oznaavaju se simbolom Ar. Na svakom ugljenikovom atomu ostaje jedan slobodan elektron u nehibridizovanoj p orbitali. Kada se zamijene dva vodonikova atoma, aromatini radikal je C6H4 i naziva se fenilen-grupa, a takvi proizvodi su disupstituisani derivati benzena i koriste se prefiksi orto, meta i para.

Tokom druge polovine Jedan od najprostijih naina prikazivanja benzenovog prstena je ucrtavanje kruga unutar estougla: Lekoviti i Aromaticni Rastenija Documents. Molecular Biology of the Cell, 4th Ed. A Supstitucione reakcije benzenaElektrofilna aromatina supstitucija je reakcija kada elektrofil zamjenjuje, tj.

Noller, , Kemija organskih spojeva”, Tehnika knjiga, Zagreb, Zbog inertnosti, hlorofluorougljici CFC imaju vremenski uglljovodonika boravak u atmosferi. Izdvajaju se uti kristali 1-nitro-naftalena.

Alkilhalogenidi by Jasmina Lukić on Prezi

Home Documents Aromaticni ugljovodonici. Poslije preklapanja postaje oblak od est ugliovodonika koji je pod uticajem svih est ugljenikovih atoma benzenovog prstena slika 1b. Benzen je osnovni predstavnik arena. Ove reakcije se nazivaju Fridl-Kraftsovim alkilovanjem po imenima francuskog hemiara Fridla i amerikog hemiara Kraftsa koji su tu reakciju otkrili Prvu strukturu benzena postavio je Kekle, a takva struktura predstavlja se kao rezonancioni hibrid.

Hlorofluorougljenik

CRC Handbook of chemistry and physics. Drugi izvor za dobijanje arena je ugalj.

Preostali atomi su hlorni. Ostatak nestalih ugljenikovih veza zauzimaju atomi hlora. Primjena i znaaj aromatinih ugljovodonika Nezasieni hallgeni Sadre dvostruku vezu Moe biti Za njih je karakteristino da se sastoje od dva, tri ili vie benzenovih prstenova, meusobno vezanih tako da imaju najmanje dva ugljenikova atoma sjedinjenja.

  JUCHE IDEOLOGY PDF

Benzen je tenost bez boje karakteristinog mirisa. Ugljovodonici i njihovi halogeni 2. U velikim koliinama dobija se iz kamenog uglja i katrana, a moemo ga dobiti i preradom nafte.

Zbog toga je upotreba CFC sada zabranjena u mnogim oblastima ranije primjene. Ali zbog svoje toksinosti, tetno djeluju na ljudski organizam. Usljed gubitka elektrona, benzen postaje pozitivan i stvara se karbokatjon.

Hlorofluorougljenik — Википедија, слободна енциклопедија

Pre prve upotrebe CFC, Zatvoriti epruvetu zapuaem sa ugljovoeonika i blago je zagrijati na vodenom kupatilu. Razlika u energiji izmeu hibrida i najstabilnije rezonancione strukture poznata je kao rezonanciona energija.

Physical chemistry, 8th Ed. General Chemistry, 8th Ed. Ako se oduzmu dva atoma vodonika, dobija se ostatak C6H4, poznat pod nazivom fenilen-grupa. Njegova molekulska formula je C6H5-CH3, a strukturna formula je: Ugljovodonik benzen dobio je svoje ime zahvaljujui injenici da je dobijen dekarboksilacijom benzoeve kiseline, izolovane iz aromatine tvari benzoje-smole.

Kao i drugi ugljovodonici i areni grade homologi red. B Mehanizam aromatine supstitucijeKarakteristine aromatine supstitucije vre se na sljedei nain: General chemistry, 4th Ed. Published on Oct View 61 Download 3. Ovi ugljovodonici se nalaze u katranu kamenog uglja i u proizvodima sagorijevanja u dimu. Takoe postoje i derivati benzena koji sadre tri supstituenta, to znai da su im zamijenjena tri vodonikova atoma.